محفل ادبی نگار

برای آنان که؛می نویسند،می سرایند و کتاب می خوانند

محفل ادبی نگار

برای آنان که؛می نویسند،می سرایند و کتاب می خوانند

محفل ادبی نگار در نهم دی ماه 1391 در دفترنهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم دارویی آغاز به کار کرد.

این محفل در پی شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی در میان دانشجویان بوده و مکانی برای معرفی شاعران و نویسندگان نوپای دانشجو می باشد.